Top

Jak przygotować się do spotkania z pośrednikiem

Przed spotkaniem z pośrednikiem finansowym warto przeanalizować swoją sytuację finansową (przeliczyć wydatki i przychody) oraz zdobyć informacje na temat produktu, którym jesteśmy zainteresowani. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i usprawni rozmowę.
Przed wyborem profesjonalnego pośrednika warto również sprawdzić, czy jest on zrzeszony w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. Więcej o wyborze odpowiedniego eksperta finansowego przeczytasz tutaj.
Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, przed spotkaniem z pośrednikiem warto również przygotować potrzebne dokumenty.

Dokumenty, które warto przygotować, jeśli chcemy ubiegać się o kredyt hipoteczny:

 • identyfikujące oraz potwierdzające stan cywilny kredytobiorcy - potwierdzają one tożsamość kredytobiorcy oraz pod pewnymi względami informują bank o jego sytuacji rodzinnej. 
  Do takich dokumentów należą:
  • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa;
  • w przypadku intercyzy - umowa w formie aktu notarialnego stwierdzającą rozdzielność majątkową;
  • w przypadku separacji czy rozwodu małżonków - prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy;
 • dotyczące osiąganych dochodów - potwierdzają zatrudnienie kredytobiorcy oraz wysokość uzyskiwanego przez niego dochodu. W zależności od rodzaju zatrudnienia, dokumenty te nie będą jednakowe.
  • W przypadku umowy o pracę konieczne jest wypełnienie przez zakład pracy bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu.
  • Gdy dochody kredytobiorcy osiągane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga od kredytobiorcy nieco innych dokumentów. Są nimi: - decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP; - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej; - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami; - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami; - deklaracje PIT za ubiegły rok.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, mają obowiązek przedstawienia bankowi podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  • Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są dostarczyć do banku oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencji przychodów pokazującej uzyskane w roku bieżącym przychody. Dodatkowo niektóre banki wymagają dołączenia wyciągu z rachunku bieżącego firmy. 
  • Ci, którzy prowadząc działalność rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadzie karty podatkowej, muszą dostarczyć bankowi aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej. 
  • W sytuacji, gdy dochody kredytobiorcy uzyskiwane są z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, bank wymaga dodatkowo przedstawienia kopii umów z ostatnich 12 miesięcy wraz z rachunkami oraz deklaracji podatkowej PIT, co najmniej za ostatni rok. Niekiedy konieczne jest także dołączenie wyciągu z rachunku bankowego.
 • dotyczące nieruchomości - dokumenty te są niezwykle ważne, gdyż dotyczą bezpośrednio przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia kredytu. Będą one inne przy nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym, a inne, gdy na rynku wtórnym.
  • W przypadku rynku pierwotnego podstawowymi dokumentami są:
   • umowa przedwstępna z deweloperem; 
   • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja; 
   • wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja; 
   • dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (odpis KRS); 
   • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę; 
   • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona; 
   • promesa z banku o bezobciążeniowym zwolnieniu hipoteki; 
   • kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera (gdy nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowniczym).
  • W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym do wniosku kredytowego należy dołączyć: 
   • umowę przedwstępną nabycia nieruchomości; 
   • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu; 
   • dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę; W przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.
 • dotyczące innych zobowiązań finansowych 
  • kopie umów i dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania

Członkowie ZFPF

Finpack_logo.jpgcredipass.pngexpander.jpglendi-logo-rgb.pnglogo_notusv2.jpgmFinanse.jpgphinance.png