Top

Jak zostać członkiem ZFPF

Członkami Związku mogą zostać pracodawcy z branży pośrednictwa finansowego działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Członkowie ZFPF mogą być:

  • zwyczajni
  • honorowi
  • wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością ZFPF, która zobowiązała się do świadczenia na jego rzecz pomocy finansowej, rzeczowej lub doradczo merytorycznej.

Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd w formie uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku. Do wniosku zainteresowany członkowstwem dołączyć musi rekomendację co najmniej dwóch dotychczasowych członków ZFPF.

Członkowie ZFPF

Finpack_logo.jpgcredipass.pngexpander.jpglendi-logo-rgb.pnglogo_notusv2.jpgmFinanse.jpgphinance.png